RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2021 15:41, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: uniewaznienie

PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wieliczka, dnia 24.11.2021 r.

PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Powiatowy Park Rozwoju z siedzibą w Wieliczce ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń na działalność handlowo-gastronomiczną .

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 105,
32-020 Wieliczka

KRS: 0000395406

NIP 6832075715

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Tryb postępowania: Przetarg prowadzony na podstawie art. 701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni użytkowej pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną znajdujących się na parterze budynku Kampusu Wielickiego o łącznej powierzchni użytkowej 197,38 m2.

A) Wyposażenie pomieszczeń w budynku:

a) Załącznik nr 1.

B) Wymiary pomieszczeń w budynku :

a) sala konsumentów – 95,76 m2 /pom. B1.51/

b) bufet – 13,16 m2 /pom. B1.53/

c) zmywalnia naczyń stołowych 7,44 m2 /pom. B1.52/

d) kuchnia 33,78 m2 /pom. B1.54/

e) komunikacja + administracja 12,44 m2 /pom. B1.57/

f) dezynfekcja jaj 2,97 m2 /pom. B1.59/

g) produkty suche 4,13 m2 /pom. B1.56/

h) szafy chłodnicze 5,37 m2 /pom. B1.58/

i) pomieszczenie porządkowe 2,50 m2 /pom. B1.60/

j) łazienka 2,44 m2 /pom. B1.62/

k) szatnia 5,39 m2 /pom. B1.61/

l) magazyn warzyw + obieralnia 6,34 m2 /pom. B1.55/

m) pomieszczenie na odpadki z dostępem od zewnątrz – 5,66m2 /pom. B1.63/

Łączna powierzchnia pod wynajem wynosi 197,38 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej między innymi dla potrzeb uczniów i pracowników Zamawiającego.

Uwaga!: Wynajmujący gwarantuje możliwość dostawy towaru drzwiami do pomieszczenia B1.57

2. Najemca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej na następujących zasadach:

a) wykorzystywanie pomieszczeń wyłącznie do celów handlowo-gastronomicznych,

b) doposażanie na własny koszt lokalu w sprzęty do prowadzenia działalności ponad wyposażenie przekazane przez wynajmującego,

c) otwieranie lokalu w godzinach otwarcia budynku tj. 6.00 do 22.00, siedem dni w tygodniu,

d) posiadanie ważnych certyfikatów i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej,

e) utrzymywanie czystości i porządku na terenie punktu gastronomicznego,

f) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, ochrony środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec wszelkich instytucji i służb za niedopełnienie obowiązków związanych z przestrzeganiem wymienionych przepisów,

g) segregowanie i wywóz odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na własny koszt, na podstawie umowy Najemcy z firmą odbierającą odpady,

h) zapewnienie zewnętrznego pojemnika na odpady powstające w najmowanym lokalu i umieszczenie go w miejscu uzgodnionym z Wynajmującym,

i) dokonywanie na własny koszt napraw przedmiotu najmu,

j) dostosowywanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem do wymogów obowiązujących przepisów sanitarnych,

k) nie powierzanie prowadzenia działalności innemu podmiotowi,

l) uiszczanie, oprócz czynszu, dodatkowych opłat za media.

IV. ZALECENIA PRZEDOFERTOWE

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów.

2. Zamawiający umożliwi uczestnictwo w wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z pomieszczeniami, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej za pośrednictwem e-maila: kontakt@parkrozwoju.pl do połowy okresu na składanie ofert. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani e-mailem.

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy na czas określony do 31 grudnia 2024 r. z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) posiadają kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest

podmiotem gospodarczym w branży gastronomii – Wykonawca składa aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, potwierdzające, że profil działalności Oferenta jest zgodny z przetargiem.

b) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1.

Cena

85 %

2.

Menu

10 %

3.

Doświadczenie

5%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr i nazwa kryterium

Wzór, lub sposób przyznawania punktów

1. Cena

Liczba punktów = (Cof/Cmax) * 100* 85% gdzie:

- Cmax - najwyższa cena spośród wszystkich ofert,

- Cof - cena podana w badanej ofercie,

2. Menu

Oceny menu dokonuje komisja w skali od 0 do 10 pkt. Pod uwagę brane będzie zróżnicowanie i atrakcyjność proponowanego asortymentu gastronomicznego z uwzględnieniem potraw, przekąsek i napojów klasycznych, wegetariańskich oraz związanych ze zdrowym odżywianiem.

Sałatki – 2 pkt

Zupy – 2 pkt

Dania obiadowe – 2 pkt

Dania wegetariańskie – 2 pkt

Napoje gorące – 1 pkt

Kanapki, bułki śniadaniowe- 1 pkt

3. Doświadczenie

Oceny doświadczenia dokonuje komisja w skali od 0 do 5 pkt. Pod uwagę brane będzie długość prowadzonej działalności lub długość doświadczenia w branży gastronomicznej.

0-1 roku 0 pkt

powyżej 1 roku – 5 pkt

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę przetargową na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. przygotowaną wg wzoru - załącznik nr 2 należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 10:00 w sekretariacie spółki 32-020 Wieliczka, ul. J. Piłsudskiego 105, w zamkniętej kopercie z widocznym słowem „BISTRO”. Oferty które wpłyną po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna zawierać:

− cenę (zł brutto z VAT 23%) najmu za okres jednego miesiąca (czynsz) na formularzu oferty,

− proponowany asortyment gastronomiczny – menu;

− Informacje o doświadczeniu;

− aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, potwierdzające, że profil działalności Najemcy jest zgodny z przetargiem, lub jego potwierdzona kopia;

− kopie aktualnego zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania ofert.

5. W toku badania i oceny ofert Wynajmujący może żądać od Najemcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wynajmującemu przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. Najemcom z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od wynajmującego.

7. Wynajmujący wyłącza procedurę odwoławczą w ramach przetargu.

IX. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE INFORMACJE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa najmu. Wzór umowy najmu - załącznik nr 3.

2. Zawarcie umowy najmu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

3. Zawarcie umowy najmu może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle Zamawiającemu podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, KRS: 0000395406

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Parku Rozwoju jest IOD SOLUTIONS tel. 574 392 658, e-mail: a.slowik@iods.pl , lub adres wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki,

- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki postępowania Zamawiający upubliczni na stronie internetowej: www.parkrozwoju.pl/bip

2. Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy składać drogą mailową
na adres: kontakt@parkrozwoju.pl

Załączniki:

- Załaczniki

- Zdjęcia

Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 24.11.2021 15:41
Dokument oglądany razy: 456
Nie podlega Ustawie